YUNUS EMRE 1238-1321


Türk şiiri denince, benim aklıma ilk önce Yunus Emre, Karacaoğlan ve Pir Sultan Abdal gelir. Yunus Emre, Anadolu Selçuklu Devleti'nin dağılmaya ve Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde küçük-büyük Türk Beylikleri'nin kurulmaya başladığı 13. yy ortalarından Osmanlı Beyliği'nin filizlenmeye başladığı 14. yy'ın ilk çeyreğinde Orta Anadolu havzasında doğup yaşamış bir Türkmen kocası, şair bir erendir. Yûnus'un yaşadığı yıllar, Anadolu Türklüğünün Moğol akın ve yağmalarıyla, iç kavga ve çekişmelerle, siyasî otorite zayıflığıyla, dahası kıtlık ve kuraklıklarla perişan olduğu yıllardır. 13. yy'ın ikinci yarısı, sadece siyasî çekişmelerin değil, çeşitli gayrısünni mezhep ve inançların, batınî ve mutezilî görüşlerin de yoğun bir şekilde yayılmaya başladığı bir zamandır. İşte böyle bir ortamda, Mevlânâ Celaleddin-i Rûmî, Hacı Bektaş-ı Velî, Ahî Evrân-ı Velî, Ahmed Fakih gibi ilim ve irfan kutuplarıyla birlikte Yûnus Emre, Allah sevgisini, aşk ve güzel ahlakla ilgili düşüncelerini, her türlü batıl inanca karşı, gerçek İslam tasavvufunu işleyerek Türk-İslam birliğinin oluşmasında önemli vazifeler yapmıştır.
Yunus Emre adı, her Türk ve Türk kültürünü tanıyıp seven herkes için bir şeyler ifade eder. Şiirlerinde, her devrin okuyucusu ya da dinleyicisi kendini etkileyecek bir şey bulmuştur. İlk kez Yunus, şiirlerinde büyük ölçüde Türkçe kullanmıştır. Yunus'la birlikte dil, daha renkli, canlı ve halk zevkine uygun bir hale gelmiştir. Gerçi şiirlerinin bir çoğunda, aruz veznini kullanmıştı, fakat en güzel ve tanınmış şiirleri Türkçe hece vezniyle yazılmıştır. Böylece, şiirleri kısa zamanda yayılarak benimsenmiş ve ilahi olarak da söylenerek günümüze dek ulaşmıştır. Ozanlığının yanısıra dili, düşünceleri, işlediği konularla Anadolu'da gelişen Türk edebiyatının en büyük adlarından sayılan Yûnus Emre, yalnız halk ve tekke şiirini değil, divan şiirini de etkilemiştir. Hece ve aruzla yazdığı şiirlerinde Tanrı sevgisini işleyen Yunus Emre, İslam düşüncesiyle beslenen dizelerinde insanın kendisiyle, nesnelerle, Allah'la ilişkilerini ele aldı, ölüm, doğum, yaşama bağlılık, İlahi adalet, insan sevgisi gibi konuları dile getirdi. Çağına hâkim olan düşünüş biçimini ve kültürü konuşulan dille, yalın akıcı bir söyleyişle dile getiren Yunus Emre, kendinden önce yetişmiş İran ozanlarının, çağdaşlarının yapıtlarında geçen kavramlara yeni bir öz, yeni bir deyiş katmıştır. Risaletü'n - Nushiyye adlı eseri 1307'de yazıldığı sanılmaktadır. Mesnevi tarzında yazılan, "Öğütler kitabı" anlamına gelen Risaletü'n - Nushiyye 573 beyitten oluşmaktadır.
Doğduğu yer konusundaki tartışmalar Eskişehir'in Mihalıççık ilçesine bağlı Sarıköy ile Karaman üzerinde yoğunlaşmaktadır. 1238 yılında doğmuş 1321 yılında vefat etmiştir. Söylencelere ve şiirlerinden çıkarılan bilgilere göre Babalılardan Taptuk Emre'nin dervişidir. Hacı Bektaş-ı Veli ile ilgisi Vilayetname'den kaynaklanmaktadır. Yine şiirlerinden tasavvuf yolunu seçtiği, iyi bir öğrenim gördüğü anlaşılmaktadır. Anadolu kentlerini dolaştığı, Azerbaycan ve Şam'a gittiği, Mevlana'yla görüştüğü, giderek şeyh olduğu da bu bilgiler arasındadır.
Yunus Emre'nin yaşamı hakkında bilinenler, Türk halkının 700 yıldır nesilden nesile aktardığı öykülere dayanıyor:

YUNUS ve HACI BEKTAŞ VELİ

Eskişehir'in bir köyünde çiftçilikle geçinen çok yoksul bir adam varmış. Bir yıl kıtlık olunca bu adamın yoksulluğu iyice artmış. Bir çok keramet ve inayetlerini duyduğu Hacı Bektaş Veli'den yardım istemeyi düşünen yoksul adam, sığırının üstüne bir miktar alıç koyup, dergâha gitmiş. Pirin ayağına yüz sürerek hediyesini vermiş bir miktar buğday istemiş. Hacı Bektaş Veli ona lütufla muamele ederek, birkaç gün dergâhta misafir etmiş. Yoksul adamın geri dönmek için acele ettiğini gören dervişler, Hacı Bektaş Veli'ye onun acelesini anlatmışlar. Hacı Bektaş Veli de yoksul köylüyü huzurana çağırıp sormuş:
- Buğday mı istersin, yoksa erenler himmeti mi istersin?
- Buğday istiyorum efendim.
- Buğday yerine nefes versek olmaz mı?
- Olmaz.
- İstersen bana getirdiğin alıcın her tanesine bir nefes edeyim!..
- Olmaz.
- İsterse her çekirdek sayısına bir nefes edeyim!..
Yoksul adam buğdayda ısrar ediyormuş.
- İstersen her çekirdek başına on nefes edeyim!..
Yoksul adam yine buğdayda ısrar edince, Hacı Bektaş'ın emriyle götürebileceği kadar buğday verilmiş. Sevine sevine bir çuval buğdayı alıp dergâhtan uzaklaşan yoksul köylü, yolda giderken düşünmeye başlamış ve kendi kendine demiş ki:
- Bu insan, büyük insan olmasa bana bir çuval buğday vermezdi. Bir çuval buğday böyle bir insandan daha mı değerli?
Yaptığı kusurun büyüklüğünü anlayıp pişman olan yoksul köylü, hemen geri dönerek kusurunu itiraf etmiş:
- Pirim, ben çok büyük bir bir kusur işledim. Sizden çok özür diliyorum. Bu buğdayı geri verip, sizden nefes istiyorum.
Bunun üzerine Hacı Bektaş Veli demiş ki:
- Evladım, senin nasibin Taptuk Emre tarafında verilecek. Senin kilidini Taptuk Emre'ye verdik, onun dergâhına git.
Bu cevabı alır almaz, hemen Taptuk Emre dergâhına giden yoksul köylü, kendisini Yunus Emre yapacak manevi eğitimine başlamış.

YUNUS VE TAPTUK EMRE

Taptuk Emre dergâhında her derviş bir iş görürmüş. Kimi toprakta, kimi işlikte çalışırken, kimi duvar örer, kimi de aş pişirirmiş. Dergâha yeni gelen Yunus'a da odun taşıma işini vermişler. Dergâhının ocağına özene bezene kırk yıl odun taşıyan Yunus'un, her getirdiği odun da dümdüzmüş. Öbür dervişler sormuşlar:
- Ey Yunus, senin getirdiğin odunların hepsi dümdüz, bunun sebebi nedir?
Yunus demiş ki:
- Taptuk Emre dergâhına odunu eğrisi bile giremez!..

Taptuk Emre güzel saz çalarmış ve Yunus ona sazı için bağlanmış. Yunus uzun süre tekkeye hizmet etmiş, sonunda bıkmış ve kaçmış. Yolda erenlerden yedi kişiye rastlamış, yoldaş olmuşlar. Her akşam erenlerden biri içinden geçirdiği bir ermiş adına Tanrıya dua ediyor hemen bir sofra geliyormuş ortaya. Sıra Yunus'a geldiği akşam o da demiş ki:
- Yarabbi, bunlar hangi kulun adına dua ettilerse, ben de onun adına yalvarıyorum sana, ne olur utandırma beni!..
Yunus'un duası biter bitmez, iki sofra birden gelmiş. Erenler şaşırıp sormuşlar:
- Ey Yunus, kimin adına dua ettin?
Yunus bu soruya şu yanıtı vermiş:
- Önce siz söyleyin.
Erenler hep bir ağızdan demişler ki:
- Taptuk'un dervişlerinden Yunus diye biri var, biz onun adına dua ettik.
Yunus bunu duyar duymaz hiçbir şey söylemeden dergâha geri dönmüş ve Taptuk Emre'nin karısı Anabacı'ya sığınmış:
- Anabacı, dergâhtan kaçmakla büyük bir kusur işledim. Şimdi pişman olup geri döndüm. Ne olur şeyhime söyleyin; beni affetsin!..
Anabacı demiş ki:
- Yarın sabah tekkenin eşiğine yat. Taptuk abdest almak için dışarı çıkarken ayağı sana takılır. Gözleri iyi görmediği için bana: "Kim bu eşikte yatan?" diye sorar ben de "Yunus", derim. "Hangi Yunus?" derse çekil git, başka bir tekke ara kendine, başının çaresine bak. Ama "Bizim Yunus mu?" derse anla ki gönlünden çıkarmamış, hala seviyor seni. O zaman kapan ayaklarına, "Bağışla suçumu" de.
Yunus, Anabacı'nın dediğini yapıp, kapının eşiğine yatmış, ertesi sabah olan olmuş. Ayağı Yunus'a takılanTaptuk, Anabacı'ya sormuş:
- Kim bu eşikte yatan?
Anabacı cevap vermiş:
- Yunus.
-Bizim Yunus mu?
Bunun üzerine Yunus, Taptuk'un ayaklarına kapanmış ve sevincinden ağlamış.


YUNUS VE MOLLA KASIM

Yunus Emre'nin vefatından yüz yıl sonra yaşayan ve devlet görevinde yetkili biri olan Molla Kasım'a Yunus'un şiirlerini yazılı olarak getirmişler. Molla Kasım bir nehir kenarına gelmiş ve yanında getirdiği Yunus Emre şiirlerini okumaya başlamış. Her okuduğu şiiri dine, şeriata aykırı bularak yakıp suya atan Molla Kasım, kendine yüz yıl önceden hitap eden bir şiiri görünce, çok şaşırmış. Yunus şöyle diyormuş:

Ben dervişim diyene, bir ün edesim gelir,
Seğirtip ben sesine varıp yetesim gelir.

Sırat kıldan incedir, kılıçtan keskincedir,
Varıp onun üstüne, evler yapasım gelir.

Altında gayya vardır, içi nar ile pürdür,
Varıp ben o gölgede, biraz yatasım gelir.

Oda gölgedir diye, tan eylemen hocalar,
Hatırınız hoş olsun, biraz yanasım gelir.

Ben günahımca yanam, rahmet suyunda yunam,
İki kanat takınam, biraz uçasım gelir.

Ordan Cennete varam, Cennette huriler görem,
Huri ile gılmanı, bir bir koşasım gelir.

Derviş Yunus bu sözü, eğri büğrü söyleme,
Seni sigaya çeken bir Molla kasım gelir.

Yunus Emre


Molla Kasım bunu görür görmez, yaktığı ve suya attığı şiirler için çok pişman olmuş, yakmadığı suya atmadığı şiirleri de bir hazine gibi saklamış. Halkımızın rivayetine göre; bu yüzden Yunus Emre şiirlerinden binlercesini göklerde melekler, binlercesini denizlerdeki balıklar, kalan binlercesini de insanlar söylermiş.

Zeki Çalar

22 yorum:

musa dedi ki...

harika bir paylaşım

kamil dedi ki...

yunusun siirlerinden sadece bir misra okuyan: onun nekadar derin bir maneviyati oldugunu, icinde yanan o buyuk ask atesini anlayabirdi. yazik molla kasima

Adsız dedi ki...

pınar... ne diyeceğimi bilemiyorum şiirleri okuyan ne dediğimi anlar

Adsız dedi ki...

molla kasım anlardı maneviyatı lakin o dar önyargılı okuyorduki gönülgözü kör olmuştu.hala yazarken bile derviş yunusun alevi-bektaşi olduğunu yazamıyorsunuz değişen nedir?

Adsız dedi ki...

Can Yunusum. Bilenler bilir bizi bilmeyenlere selam olsun demiş. nekadarda doğru söylemiş. can yunusumun şiirlerini okuyup sessizce göz yaşı akıtan aşıklara selam olsun.

Adsız dedi ki...

Yunus emre ehli sünnettir. ehli sünnet olduğu için yunus olmuştur zaten hocası taptuk emre de ehli sünnettir. evet bektaş olabilir orasını bilmiyorum. ama bektaşilik te ehli sünnettir. ama tabiki günümüzün bektaşiliğinin ehli sünnet ile bir bağlantısı kalmamıştır. bu benim şahsi düşüncemdir.

Adsız dedi ki...

Kim demiş size Yunus alevi bektaşi diye
kafanızdan atıp tutmayın
aklınızı yormayın
bi çare düşer
anlamazsınız yorum
akılsızlara öğüt verme
akılsız öğütten ne anlar
Allah'ın yolunda ilmi tasavvufunda olan insanı yoz yolda nasıl koyarsınız. İnsan nankördür kendine iyilik edeni bile öldürür. Akıldır insanı birbirinden ayıran Allah dostları hep kötülenmişlerdir kötüleyen iyi konuştuğunu sanmıştır. Siz doğruyu saptırmaktan utanmıyor musunuz. Sakın aleviliğe ve bektaşiliğe ad etmeyin Yunus'u ad eden kahrolsun.

Adsız dedi ki...

Yunusun ne olduğunu tartışan cahiller..!yunusun yaşadıgı dönem anadolu yangın yeriydi.O zaman mezhep saçmalıklarına yer yok idi.can pazarda bir tavuk fiyatına satılırda kimse bakmazdı.Yunus u ve o devri bugünkü yarım düşüncelerinizle yorumlamaya kalkmayın yunus her millete mürşid olmuştur ve dahi anadolu rumlarıda ondan feyz almışlardır.

mehmet dedi ki...

ehli sunnetmis kendileri hepimize hakaret edip muslumanligi savundugunu dusunuyo. allahin birligine inana ikilik yapma once su yorumlarin senin ne kadar musluman ve ehli sunnet olmadigign kanitidir burdan alevilere hakaret edecegine beynindeki ozru bi doktora goster yada hastaneye yat

Adsız dedi ki...

Nerde kaldı sevgi hoşgörü kardeşlik hani nerde yunus emre !!!

Adsız dedi ki...

Yunus Emre'nin şeyhi Hacı Bektaşi Veli değil Tabduk Emre dir. Yunus dan sonraki Emre de oradan gelir. Ehli sünnet veya Alevi olması neyi değiştirir şu anda. Siz kendinizce size hayırlı olan kısımlarından hissenizi almaya bakın

Unknown dedi ki...

ey gafiller, allah şekledilemez ve şekilcilikten hoşlanmaz.. allah ve kul arasına kimse giremezken siz nasıl girmeye çalışırsınız.... şuculuk buculukla aranıza neden mesafe koyarsınız... allah emretti kullarım özgürdür hiç bir kulum diğer bir kulum özgürlüğünü kısıtlayamaz! peki siz bu emri neden çiğnersiniz.. bilmeasiniz özgürlüğü özgürlük bir insanın özgürlüğünün başladığı yerde diğer bir kişinin özgürlüğü son bulur...
akıl denilen ve bir kulun en büyük düşmanın varlıktan kendi özgür iradenizle vaz geçemezseniz sahte dünyanızın allahı olarak yaşama ve hüküm vermeye devam edersiniz.... Yol hak yoludur hakka giden yolda klavuz gerek klavuzun yoksa bulmak gerek bulmaz isen klavuzu nasıl gidersin hakka.......
deli derviş kulunuz derki derhal klavuz edinip hakka ulaşmaya çalışın gün ahirdir, bugün dündür yarın yok.......

Unknown dedi ki...

bu dünyada allah gibib tek olan kural şudur biline !
Ya Allah, - Yaratıcı
Ya Muhammed, - Öğretmen
Ya Ali, - İlmin Muhafızı
Ya Delikanlı - Alinin ilim askerleri

- Allah Delikanlıyı Sever ve delikanlının kendisini sevmesini ister -
Deli Derviş.......

Unknown dedi ki...

Tövbe eylemek için …..

Çelişir başım halimle
Yıkarım yuvamı elimle
Bir barışabilsem kendimle
İlk işim barışmaktır seninle
* * * * * * * *
Fikreyledim ihtiyaç halini
Ararım bulmaya kendimi
Kendimi bulsam fendimi
Elbet yapacağım secdemi

Deli derviş...

Sosyalmedya ihtiyaçları dedi ki...

ÇOK BEĞENDİM ÇOK FAYDALI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM

yasaksonbolumizle dedi ki...

yasak dizisi izle
yasaksonbolumizle.blogspot.com

Adsız dedi ki...

Herşey senin bildiğin gibi olsa keşke insan oğlu burda bile ben daha çok biliyorum kavgası ediyorsunuz ...
ne güzel pirler sultanlar dervişler varmış o yıllarda
kimin ne olduğu önemli değil neye inandığı neye hizmet ettiği
sultan hacı bektaş veli olmasa yunustaki kerameti kim göre bilirdi

herne ararsan kendinde ara mekkede kudiste haçta arama ...

Adsız dedi ki...

:D

Unknown dedi ki...

ARKADAŞLAR NİYE BUKADAR TARTIŞIYORSUNUZKİ BEN YUNUS EMRE'NİN KÖYÜNDENİM YANİ ESKİŞEHİR MİHALLICIK SARIKÖYDENİM VE ALEVİ MEŞREBİNE BAĞLI TAPTUKLU DERGAHINDANIM ALLAH'A ŞÜKÜRKİ YAŞADIĞIM KÖY ALEVİ KÖYÜ DOĞAL OLARAKTA YUNUS EMRE BEKTAŞİ DERVİŞİDİR. TAPTUK EMRE BİR BEKTAŞİ HALİFESİDİR YUNUS'A SÜNNİ DEMEK BALIKLARIN DIŞARIDA YAŞAMASI MÜMKÜNDÜR DEMEK GİBİ BİŞEY HERALDE

Şiirler dedi ki...

Gayet net Yunus Emre aşka yazmış

Murat dedi ki...

Bikere hikayede subliminal meaaj var tabduk emre saz çalmazdı hiçbir çalgı aleti çalmazdı birde yunus emre tapdugun dergahından bıktıgı için kaçmadı odergahta hizmet etti ama kendinde manevi bir yükseliş olmadıgını zan ederek dergahtan kaçtı kardeşlerim yunus emre hakkında bazı filmler çevrilmiş yesilcam filmlerindede var mesela yunusu kırbaçlıyorlar sahnesi var peki yunusun hayatını yazan kitaplarda ben hiç kırbaçlandıgını görmedim okadar yunus aşıgıyım hep hayatını araştırdım okumadım öylebirşey ama filmlerde bu sahne yer alıyor artı yunus emre mevlana tapduk emre hacıbektaş zamanında çalgı aleti çalma yoktu bu uydurmaca zira (allahteala dinimizde çalgı aletlerini yasaklamış def bile çalmak iy birşey degilken nasıl olurda bu allah dostları saz çakıyir bilmem ne çalıyir diye yazıyorsunuz ) şeytan allahın rahmetinden kovulunca dediki allahım benin rahmetinden kovdun bana müezzin verdedi allah tealada buyurdu (senin müezzinin mithar denilen çalgı aletleridir dedi) peki bu çalgı aletleri dinimizde yasakken nasıl allah dostları çalgı aletleri çalabiliyor kaynskları dikkatli ve saglam zeminden okuyun bizim atamlarimızı bize kötülemek amaçlı subliminal mesajlarla yanlış görsel bilgiler ve kitaplar yayınlıyorlar yok yunus kilisde namaz kılcam diyor bunda ne sakınca var diyor papaza eski bir tür sinema filminde gördüm saçmakık yunus hiç öyle birşey dermi

Murat dedi ki...

Klavuz kim seni allaha ulaştıracak bir mürşidi kamil irşad edecek bunu yunus emre şiirlerinde hep söylüyor birde allahla kul arasına yoksa mürşidin şeytan girer varsa mürşidin mürşidin kendisi girer allah kendine yakınlaştırmak istedigi bir kulu başka bir veli kulun elinden gecirir bunu böyle bil tekbaşına islam olmaz


POPÜLER YAYINLAR


DOST SİTELER

Gitmek istediğiniz sitenin logosuna tıklayınız.EMEĞE SAYGI

Bu site için harcadığım emeği saygı duymak istiyorsanız, bu sitede verilen bilgileri kendi sitelerinizde kullanırken
adresini kaynak gösteriniz.

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı